Studenci studiów stacjonarnych

Dokumenty zwalniające z uczestnictwa w lektoracie i/lub egzaminu z języków nowożytnych i starożytnych w roku akademickim 2018/2019

 • SPNJO honoruje dokumenty potwierdzające kompetencje językowe (zob. wykaz certyfikatów).
 • Student powinien przedłożyć dokument zwalniający przed zapisaniem się na lektorat.
 • Certyfikaty, na których nie ma oceny nie będą brane pod uwagę przy zaliczaniu lektoratów z języka obcego.

Po wpis oceny z egzaminu na podstawie certyfikatu lub innego dokumentu wymienionego w wykazie studenci studiów stacjonarnych proszeni są o zgłoszenie się do:

 • język angielski:
  • mgr Lidia Janota
  • mgr Justyna Urbańska-Ratajczak
 • język niemiecki - mgr Dorota Snoch
 • języki romańskie - mgr Katarzyna Działoszyńska
 • język rosyjski - mgr Wanda Męcińska-Kiedroń
 • języki starożytne - mgr Beata Machalska

zob. konsultacje lektorów.


Języki nowożytne

POZIOM B2 II

Zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie (obowiązek zdania egzaminu końcowego) Zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu
Świadectwo matury dwujęzycznej Świadectwo matury międzynarodowej

Zaliczenie poziomu B2 II na drugim kierunku na UWr;

Zaliczenie poziomu B2 uzyskane na innej uczelni (jeżeli efekty kształcenia są takie same jak na UWr)

Certyfikaty na poziomie B2 i wyższym

Zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie i z egzaminu można uzyskać tylko na podstawie certyfikatów potwierdzających znajomość 4 sprawności: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie

Zaliczenie poziomu B2 uzyskane na innej uczelni (jeżeli efekty kształcenia są takie same jak na UWr)

Egzamin na poziomie B2 II na drugim kierunku na UWr;

Egzamin na poziomie B2 zdany na innej uczelni (jeżeli efekty kształcenia są takie same jak na UWr)

  Dyplom NKJO, dyplomy filologii obcych (języki nowożytne, które są w ofercie SPNJO) I stopnia oraz II stopnia

* Student może uzyskać zwolnienie z uczestnictwa w jednym semestrze na podstawie Transcript of Records po powrocie ze stypendium Erasmus+

POZIOM B2+

Zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie (obowiązek zdania egzaminu końcowego) Zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu
Zaliczenie przedmiotów kierunkowych (specjalistycznych) w języku obcym w czasie stypendium Erasmus+ wykazanych na Transcript of Records Świadectwo matury międzynarodowej

Student uzyskał zaliczenie poziomu B2+ na UWr, ale nie przystąpił do egzaminu w terminie

 • szczegółowe informacje u kierowników zespołów

Student uzyskał zaliczenie poziomu B2+ na innej uczelni - warunkiem zwolnienia z lektoratu jest przedstawienie sylabusa zawierającego efekty kształcenia zgodne z sylabusem SPNJO

 • szczegółowe informacje u kierowników zespołów
Świadectwo matury europejskiej
 

Certyfikat SPNJO UWr na poziomie B2+;

Certyfikaty na poziomie C1 i wyższym

  Dyplom NKJO, dyplomy filologii obcych (języki nowożytne) I stopnia oraz II stopnia
  Certyfikat ACERT B2 język specjalistyczny z danego obszaru kształcenia
  Student, który zdał egzamin na poziomie B2+ na jednym kierunku w UWr może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie oraz z egzaminu na drugim kierunku na podstawie porównania i zbieżności efektów kształcenia uzyskanych na obu kierunkach (zob. wykaz kierunków)

UWAGA! Dodatkowe zajęcia specjalistyczne np. konwersatoria tematyczne prowadzone na wydziałach nie są traktowane jako lektorat objęty programem SPNJO.

Powrót do góry

Wykaz certyfikatów

Język angielski:

Język francuski

Język hiszpański

Język niemiecki

Język rosyjski

Język włoski


Powrót do góry

Języki starożytne

ZWOLNIENIA Z LEKTORATU JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

Zwolnienie z lektoratu (obowiązek zdania egzaminu końcowego - jeśli wymaga tego kierunek studiów) Zwolnienie z lektoratu i egzaminu
  Świadectwo matury z języka łacińskiego
  Finaliści i laureaci Olimpiady Języka Łacińskiego

Zaliczenie lektoratu języka łacińskiego na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim (pod warunkiem, że zgadza się liczba godzin)

Zaliczenie lektoratu języka łacińskiego uzyskane na innej uczelni (pod warunkiem, że zgadza się liczba godzin)

Zaliczenie lektoratu języka łacińskiego na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim (pod warunkiem, że zgadza się liczba godzin i student zdał egzamin końcowy)

Zaliczenie lektoratu języka łacińskiego uzyskane na innej uczelni (pod warunkiem, że zgadza się liczba godzin i student zdał egzamin końcowy)

  Ukończenie studiów I lub II stopnia na filologii klasycznej

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY UCZYLI SIĘ ŁACINY POZA SYSTEMEM STUDIÓW

Studenci, którzy uczyli się łaciny poza systemem studiów (gimnazjum, liceum, prywatnie), mogą być zwolnieni z lektoratu języka łacińskiego, jeśli zdobędą wymaganą liczbę punktów na teście kwalifikacyjnym sprawdzającym osiągnięte przez nich efekty kształcenia.

Test obejmuje zakres materiału obowiązujący na danym kierunku studiów, a zaliczenie testu zwalnia studenta z lektoratu i egzaminu.

Test kwalifikacyjny jest przeprowadzany w drugim tygodniu semestru. Bliższych informacji w sprawie testu udziela kierownik Zespołu Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego mgr Beata Machalska lub lektor podczas pierwszych zajęć.

Powrót do góry