Egzaminy przed obroną doktoratu

Studium Praktycznej Nauki Języków prowadzi egzaminy z języków obcych przed obroną doktoratu.

Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego jest potwierdzeniem kompetencji językowej kandydata.

Kandydat, który przedstawi certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego co najmniej na poziomie B2 jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora: Dziennik Ustaw, rok 2016, pozycja 1586 - Załącznik 1).

Egzamin przed obroną doktoratu składa się z następujących części:

  • krótka ustna prezentacja pracy doktorskiej,
  • czytanie i tłumaczenie z języka obcego na język polski tekstu specjalistycznego (otrzymanego pół godziny przed egzaminem),
  • ogólna konwersacja.

UWAGA:

  • Ze względu na dużą ilość zgłoszeń na egzaminy, szczególnie z języka angielskiego, prosimy o zgłaszanie się co najmniej 3 tygodnie przed ostatecznym terminem zdania egzaminu.
  • Do egzaminu doktorskiego z języka obcego należy przedłożyć protokół egzaminacyjny, do pobrania w dziekanacie Studiów Doktoranckich.

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Agnieszka Pęcikiewicz - SPNJO, pl. Nankiera 2/3, pok. 302, tel. 71 375 2644

Na egzamin proszę umawiać się telefonicznie w godzinach konsultacji:

  • poniedziałki 10.25 - 11.25
  • środy 14.45 - 15.45

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Zbigniew Gdowski
Zapytania, ustalanie zagadnień i terminów: zbigniew.gdowski@uwr.edu.pl
 

 Inne języki

W przypadku pozostałych języków prosimy o kontaktowanie się z kierownikami odpowiednich zespołów językowych lub sekretariatem SPNJO.