Program nauczania języka łacińskiego

LEKTORAT

18 godzinny 30 godzinny 40 godzinny 60 godzinny 120 godzinny

 

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

LEKTORAT 18-godzinny

Podręcznik: Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. (Wprowadzenie, Gramatyka, Słownik, Ćwiczenia) A. Krajczyk, D. Kubica, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO

 • alfabet, wymowa, akcent wyrazowy
 • rozpoznawanie czterech koniugacji, wyróżnianie tematów czasownika
 • budowa zdania łacińskiego (podmiot, orzeczenie czasownikowe i imienne, dopełnienie)
 • czasownik posiłkowy sum, esse, fui
 • czasowniki regularne (koniugacja I – IV) w formach:
  • indicativus praesentis activi i passivi
  • indicativus imperfecti activi i passivi
  • participium perfecti passivi
  • infinitivus praesentis activi i passivi
  • imperativus praesentis activi
 • rzeczowniki i przymiotniki: deklinacja I, II
 • zaimki: osobowe, zwrotny, dzierżawcze
 • przyimki
 • składnia: ACI, ablativus auctoris

ZAKRES MATERIAŁU LEKSYKALNEGO

 • Słownictwo i sentencje z zakresu podręcznika Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Wprowadzenie (lekcje I - VIII).

WYBRANE ZAGADNIENIA KULTURY ANTYCZNEJ


ZADANIA I CELE DYDAKTYCZNE

 • poprawne wymawianie i akcentowanie wyrazów łacińskich
 • rozpoznawanie omówionych form koniugacyjnych i deklinacyjnych w zdaniu
 • rozpoznawanie omówionych struktur leksykalno-gramatycznych
 • poprawne tłumaczenie prostych zdań łacińskich
 • dostrzeganie związku poznanych wyrazów łacińskich z pochodzącymi od nich wyrazami w języku polskim i innych językach obcych

 


Powrót do początku strony

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

LEKTORAT 30-godzinny

Podręcznik: Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. (Wprowadzenie, Gramatyka, Słownik, Ćwiczenia) A. Krajczyk, D. Kubica, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO

 • alfabet, wymowa, akcent wyrazowy
 • rozpoznawanie czterech koniugacji, wyróżnianie tematów czasownika
 • budowa zdania łacińskiego (podmiot, orzeczenie czasownikowe i imienne, dopełnienie)
 • czasownik posiłkowy sum, esse, fui
 • czasowniki regularne (koniugacja I – IV) w formach:
  • indicativus praesentis activi i passivi
  • indicativus imperfecti activi i passivi
  • indicativus perfecti activi i passivi
  • coniunctivus praesentis activi i passivi
  • infinitivus praesentis activi i passivi
  • imperativus praesentis activi
  • participium perfecti passivi
  • participium praesentis activi
 • rzeczowniki i przymiotniki: deklinacja I, II, III
 • zaimki: osobowe, zwrotny, dzierżawcze, względny
 • przyimki
 • składnia: ACI, ablativus auctoris

ZAKRES MATERIAŁU LEKSYKALNEGO

 • Słownictwo i sentencje z zakresu podręcznika Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Wprowadzenie.

WYBRANE ZAGADNIENIA KULTURY ANTYCZNEJ


ZADANIA I CELE DYDAKTYCZNE

 • poprawne wymawianie i akcentowanie wyrazów łacińskich
 • rozpoznawanie omówionych form koniugacyjnych i deklinacyjnych w zdaniu
 • rozpoznawanie omówionych struktur leksykalno-gramatycznych
 • poprawne tłumaczenie prostych tekstów łacińskich
 • dostrzeganie związku poznanych wyrazów łacińskich z pochodzącymi od nich wyrazami w języku polskim i innych językach obcych

 


Powrót do początku strony

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

LEKTORAT 40-godzinny

Podręcznik: Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. (Wprowadzenie, Gramatyka, Słownik, Ćwiczenia) A. Krajczyk, D. Kubica, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO

 • alfabet, wymowa, akcent wyrazowy
 • rozpoznawanie czterech koniugacji, wyróżnianie tematów czasownika
 • budowa zdania łacińskiego (podmiot, orzeczenie czasownikowe i imienne, dopełnienie bliższe i dalsze, okolicznik, przydawka)
 • podstawowe funkcje przypadków
 • czasownik posiłkowy sum, esse, fui
 • czasowniki regularne (koniugacja I – IV) w formach:
  • indicativus praesentis activi i passivi
  • indicativus imperfecti activi i passivi
  • indicativus perfecti activi i passivi
  • coniunctivus praesentis activi i passivi
  • infinitivus praesentis activi i passivi
  • imperativus praesentis activi
  • participium perfecti passivi
  • participium praesentis activi
 • rzeczowniki i przymiotniki: deklinacja I, II, III
 • zaimki: osobowe, zwrotny, dzierżawcze, względny
 • przyimki
 • składnia: ACI, ablativus auctoris

ZAKRES MATERIAŁU LEKSYKALNEGO

 • Słownictwo i sentencje z zakresu podręcznika Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Wprowadzenie.
 • Elementy słowotwórstwa łacińskiego i jego wpływ na język polski.

WYBRANE ZAGADNIENIA KULTURY ANTYCZNEJ


ZADANIA I CELE DYDAKTYCZNE

 • poprawne wymawianie i akcentowanie wyrazów łacińskich
 • rozpoznawanie omówionych form koniugacyjnych i deklinacyjnych w zdaniu
 • rozpoznawanie omówionych struktur leksykalno-gramatycznych
 • poprawne tłumaczenie prostych tekstów łacińskich
 • dostrzeganie związku poznanych wyrazów łacińskich z pochodzącymi od nich wyrazami w języku polskim i innych językach obcych

 


Powrót do początku strony

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

LEKTORAT 60-godzinny

Podręcznik: Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. (Teksty, Gramatyka, Słownik, Ćwiczenia) A. Krajczyk, D. Kubica, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO

 • alfabet, wymowa, akcent wyrazowy
 • rozpoznawanie czterech koniugacji, wyróżnianie tematów czasownika
 • budowa zdania łacińskiego (podmiot, orzeczenie czasownikowe i imienne, dopełnienie bliższe i dalsze, okolicznik, przydawka)
 • czasownik posiłkowy sum, esse, fui i złożenia
 • czasowniki regularne (koniugacja I – IV) w formach:
  • indicativus praesentis activi i passivi
  • indicativus imperfecti activi i passivi
  • indicativus futuri I activi i passivi
  • indicativus perfecti activi
  • indicativus plusquamperfecti activi
  • indicativus futuri II activi
  • coniunctivus praesentis activi i passivi
  • coniunctivus imperfecti activi i passivi
  • imperativus praesentis activi i passivi
  • infinitivus praesentis activi i passivi
  • infinitivus perfecti activi
  • participium perfecti passivi
  • participium praesentis activi
 • czasowniki nieregularne: prosum, possum
 • rzeczowniki i przymiotniki: deklinacja I, II, III
 • zaimki: osobowe, zwrotny, dzierżawcze, wskazujące, względny
 • przyimki
 • składnia : ACI, genetivus partitivus, dativus possessivus, ablativus auctoris, ablativus temporis, accusativus duplex, składnia nazw miast, coniunctivus w zdaniu niezależnym i podrzędnym, zdania celowe i dopełnieniowe

ZAKRES MATERIAŁU LEKSYKALNEGO

 • Słownictwo z zakresu podręcznika Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Teksty.
 • Sentencje łacińskie.

WYBRANE ZAGADNIENIA HISTORII, LITERATURY I KULTURY ANTYCZNEJ


ZADANIA I CELE DYDAKTYCZNE

 • poprawne tłumaczenie prostych tekstów łacińskich (zdania pojedyncze i złożone)
 • rozpoznawanie i poprawne tłumaczenie omówionych struktur leksykalno-gramatycznych oraz konstrukcji zdaniowych
 • poznawanie realiów historycznych i kulturowych związanych z tłumaczonym tekstem
 • zwrócenie uwagi na różnice między przekładem filologicznym a literackim
 • dostrzeganie związku poznanych wyrazów łacińskich z pochodzącymi od nich wyrazami w języku polskim i innych językach obcych
 • rozumienie sposobu powstawania łacińskich zapożyczeń w języku polskim
 • poznawanie obecnie używanych zwrotów, powiedzeń i skrótów łacińskich

 


Powrót do początku strony

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

LEKTORAT 120-godzinny

Podręcznik: Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. (Teksty, Gramatyka, Słownik, Ćwiczenia) ) A. Krajczyk, D. Kubica, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO

 • alfabet, wymowa, akcent wyrazowy
 • rozpoznawanie czterech koniugacji, wyróżnianie tematów czasownika
 • budowa zdania łacińskiego (podmiot, orzeczenie czasownikowe i imienne, dopełnienie bliższe i dalsze, okolicznik, przydawka)
 • czasownik posiłkowy sum, esse, fui i złożenia
 • czasowniki regularne (koniugacja I – IV) w formach:
  • indicativus praesentis activi i passivi
  • indicativus imperfecti activi i passivi
  • indicativus futuri I activi i passivi
  • indicativus perfecti activi i passivi
  • indicativus plusquamperfecti activi i passivi
  • indicativus futuri II activi i passivi
  • coniunctivus praesentis activi i passivi
  • coniunctivus imperfecti activi i passivi
  • coniunctivus perfecti activi i passivi
  • coniunctivus plusquamperfecti activi i passivi
  • imperativus praesentis activi i passivi
  • infinitivus praesentis activi i passivi
  • infinitivus perfecti activi i passivi
  • infinitivus futuri activi i passivi
  • participium perfecti passivi
  • participium praesentis activi
  • participium futuri activi i passivi (gerundivum)
  • gerundium
  • supinum
 • verba deponentia i semideponentia
 • czasowniki nieregularne: volo, nolo, malo, eo, fero,fio, prosum, possum
 • rzeczowniki i przymiotniki: deklinacja I, II, III, IV,V
 • stopniowanie przymiotników
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków
 • zaimki: osobowe, zwrotny, dzierżawcze, wskazujące, względny
 • przyimki
 • składnia: ACI, NCI, genetivus partitivus, dativus possessivus, ablativus auctoris, nominativus duplex, accusativus duplex, składnia nazw miast, ablativus absolutus, coniugatio periphrastica activa i passiva, coniunctivus w zdaniu niezależnym i podrzędnym, consecutio temporum, zdania pytające zależne, zdania celowe i dopełnieniowe, zdania czasowe, zdania względne, zdania warunkowe, zdania przyczynowe, zdania przyzwalające, zdania skutkowe,

ZAKRES MATERIAŁU LEKSYKALNEGO

 • Słownictwo z zakresu podręcznika Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Teksty.
 • Teksty oryginalne.
 • Sentencje łacińskie.

WYBRANE ZAGADNIENIA HISTORII, LITERATURY I KULTURY ANTYCZNEJ


ZADANIA I CELE DYDAKTYCZNE

 • praca z oryginalnym tekstem wybranym w zależności od kierunku studiów
 • doskonalenie umiejętności z zakresu:
 • poznanych zagadnień gramatycznych
 • analizy gramatycznej i logicznej łacińskiego tekstu źródłowego
 • poprawnego tłumaczenia tekstów łacińskich
 • poznawanie realiów historycznych i kulturowych związanych z tłumaczonym tekstem
 • zwrócenie uwagi na różnice między przekładem filologicznym a literackim
 • dostrzeganie związku poznanych wyrazów łacińskich z pochodzącymi od nich wyrazami w języku polskim i innych językach obcych
 • poznawanie obecnie używanych zwrotów, powiedzeń i skrótów łacińskich

 

Powrót do początku strony