Studenci stacjonarni

2013/2014 i w latach następnych

Zasady uczestnictwa w lektoracie
na poziomie B2+

obowiązujące studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia i stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich
przyjętych na studia w roku akad. 2013/14 i później.

 1. Uczęszczanie na lektorat języka obcego jest obowiązkowe.
 2. Nie są wymagane dokumenty potwierdzające biegłość językową na poziomie B2 II w przypadku studentów studiów drugiego stopnia.
 3. Student potwierdza swoje uczestnictwo w grupie najpóźniej na drugich zajęciach wpisując się na listę uczestnictwa zwaną "cyrografem".
 4. Student, który zrezygnuje z zajęć w trakcie semestru, po zapisaniu się na listę zwaną "cyrografem", zobowiązany jest do odpłatnego powtarzania semestru.
 5. Lektor odmawia zaliczenia studentowi, który przekroczył limit nieobecności.
 6. Student ma prawo do pięciu nieobecności w semestrze. Nieobecności wynikające z faktu reprezentowania uczelni nie są wliczane do limitu. Student zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w konferencjach, posiedzeniach rad wydziału, zawodach sportowych, meczach itp.
 7. Student może zmienić przydzieloną grupę w ramach tego samego poziomu wyłącznie za zgodą kierownika zespołu.
 8. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 117/2017 student ma prawo do wyboru języka. Język wybrany staje się językiem obowiązującym i nie może być zmieniany.
 9. Student otrzymuje zaliczenie na ostatnich zajęciach w semestrze (Nie ma terminów poprawkowych zaliczenia).
 10. W przypadku, gdy student nie uzyska zaliczenia w terminie, powtarza poziom B2+ odpłatnie.
 11. Student jest zobowiązany przystąpić do egzaminu na poziomie B2+ bezpośrednio po uzyskaniu zaliczenia, ale nie później niż w sesji poprawkowej.
 12. Studenta winna cechować wysoka kultura osobista.